Ma Nishtana

$7.00

מילים: מן ההגדה
לחן:  עממי
כלי נגינה: פסנתר
טקסט:  כולל מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמת מתחילים – רמה בינונית
מבנה:  מבנה מלא מעובד
אורך היצירה:  3 עמודים

לשמיעת התווים

מה נשתנה פליי

 

SKU: מה נשתנה 33A Categoria:

Descrição

מה נשתנה

מה נשתנה – תווים לפסנתר – מילות השיר

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות
שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה
הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצה.

שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות
הלילה הזה כולו מרור.

שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת
הלילה הזה שתי פעמים

שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין
הלילה הזה כולנו מסובין.

(מן ההגדה)