תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים ל-TAVIM.

יהונתן קול (להלן: “בעל האתר”) מאשר את השימוש באתר הנמצא בשליטתו בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

 1. הקדמה

1.1. המשתמש מאשר שקרא את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, והוא מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. המשתמש מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם המשתמש אינו מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, הוא אינו מורשה לגשת, להשתמש באתר או לנצל את שירותיו.

1.2. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.3. לשימת לבך, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית עמוד הבית של האתר.

1.4. בכל מקום בו מצויינת בהסכם זה המילה “משתמש”, כוונת ההסכם היא ל”משתמש רשום” ו”משתמש שאינו רשום” (אלא אם צוין אחרת).

1.5. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

1.6. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לבעל האתר בכתובת דוא”ל yehonatan@tavim.com . בעל האתר יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

 1. מטרת האתר

2.1. מטרת האתר היא פרסום ומכירה של תווים ליצירות מוזיקליות להורדה דיגיטלית. מעת לעת ייתכן ויפורסמו באתר שירותים נוספים הקשורים לחום המוזיקה, כגון מאמרים ו/או סרטונים לימודיים.

2.2. באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים, המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. האתר אינו מציע קבצי אודיו למכירה.

 1. מי רשאי לרכוש מוצרים ו/או שירותים באתר

3.1. רשאי/ת לרכוש שירותים ו/או מוצרים באתר כל אדם אשר מלאו לו/ה 18 שנים וברשותו/ה כרטיס אשראי בתוקף וכתובת דואר אלקטרוני תקפה ופעילה. הרכישה מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים.

3.2. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לרכישת שירותים ו/או מוצרים באתר בפני גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בבעל האתר ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי בעל האתר לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לבעל האתר במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

3.3. חל איסור מוחלט להפיץ או לסחור, במישרין ו/או בעקיפין, במוצרים ו/או בשירותים אשר נרכשו באתר.

 1. אחריות

4.1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמו-שהם (“AS-IS”). לא ניתן להתאים את האתר לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ב בגין תכונות של האתר, טיב ו/או איכות ו/או דיוק ו/או שלמות התכנים שבאתר, יכולות האתר, מגבלות האתר, התאמת האתר לצרכיו או התגובות שיעורר פרסום מטעמו באתר.

4.1.1. המונח “מידע” ו/או “תוכן”, כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: תווים, פוסטים, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (iconn).

4.2. בעל האתר אינו אחראי לפעולות או מחדלים של המשתמשים. בעל האתר לא ישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות. אף אם בעל האתר ו/או נציגיו ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם למשתמש או לכל גורם אחר מלבדו – שימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לפטור את בעל האתר מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים שייגרמו לו ו/או לכל צד ג’.

4.3. בשום מקרה בעל האתר ו/או ספקיו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע בין היתר: מאובדן שימוש, מאובדן נתונים או מאובדן רווחים והכל בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת אשר נובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובתכנים או לביצועי האתר והתכנים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

4.4. בעל האתר אינו אחראי לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.

4.5. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

4.6. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין בעל האתר מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא לגבי:

4.4.1. המידע והחומר המצוי באתר;

4.4.2. לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

4.4.3. לגבי כל מוצר, תוכנה, מידע, פעולות או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;

4.4.4. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;

4.4.5. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה הפועלת באתר או מפעילה אותו.

 1. רציפות, זמינות ואמינות השירות

5.1. בעל האתר עושה כל שביכולתו לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין הוא יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לבעל האתר, כדי שזה יוכל לתקנו.

5.2. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.

5.3. בעל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

5.4 במידה וחוייב המשתמש ולא סופק השירות יזוכה הלקוח.

 1. השימוש באתר

6.1. עם תחילת השימוש מוותר המשתמש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר תוכן כלשהו באתר.

6.2. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

6.3. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

6.4. המשתמש לא יעביר ו/או ישאיל ו/או ישעבד ו/או ימשכן לצד ג’ כלשהו, לשום צורך שהוא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה את זכות השימוש בתווים ו/או במוצרים המוצגים באתר.

6.5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

6.6. אין להציג את האתר ו/או תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame/iFrame), גלויה או סמויה.

6.7. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – שנועדה לשנות את עיצובם באתר או להחסיר מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

6.8. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

6.9. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

6.10. התשדורות והמידע בדבר רכישה באמצעות כרטיס אשראי הינה חסויה ומוצפנת, והיא מתבצעת למול שרת מאובטח העושה שימוש בפרוטוקול SSL.

6.11. המשתמש מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינו לבין בעל האתר אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

 1. שמירת סודיות וקנין רוחני

7.1. המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

7.1.1. ידוע לו שהתווים, היצירות, העיבודים המוסיקליים ושאר המוצרים וכל חלק מהם שהועמדו לרשותו במסגרת חוזה זה הנם לצורך שימושו העצמי ובקשר למהלך עסקיו הרגיל בלבד, ורק כל עוד חוזה זה בתוקף.

7.1.2. ידוע לו שהתווים, היצירות, העיבודים המוסיקליים ושאר המוצרים וכל חלק מהם אשר בהן יאפשר לו בעל האתר להשתמש במסגרת מתן שירותים באתר הינם רכושו הבלעדי של בעל האתר ו/או של צד ג’ כלשהו ממנו רכש או קיבל בעל האתר את זכות השימוש וישארו כאלה במשך כל תקופת החוזה וכי לבעל האתר ו/או לצד ג’ כאמור נשמרות כל הזכויות בתווים, ביצירות ובמוצרים לרבות ובעיקר זכויות היוצרים בהן.

7.1.3. לא יעתיק, יפיץ או יפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את התווים, היצירות והמוצרים ו/או המידע ו/או כל פלט או מוצר שלהם או של השירותים, כולם או חלק מהם, בכל צורה שהיא (לרבות הדפסה מחדש באמצעות תוכנות תיווי, שרטוט, קבצים או אמצעים מגנטיים) וכי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה כל ניסיון לפענח צופנים ו/או מבנה פנימי של נתונים ו/או להתערב בתקשורת בתוכנות, במידע או בשירותים בצורה כלשהי אלא אם כן התקבלה לכך הסכמת בעל האתר מראש ובכתב. האמור בסעיף זה לא יחול על שימוש בפלט המודפס באמצעות התוכנות לצרכים פנימיים של המשתמש.

 1. רכישות באתר ומדיניות ביטול עסקה

8.1. תמורת השירותים ו/או המוצרים שסופקו למשתמש ו/או שסופקו דרכו ו/או שסופקו דרך סיסמאותיו ישלם המשתמש לבעל האתר תשלומים בהתאם למפורט במחירוני TAVIM (להלן: “התשלום”). התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ודרך האתר בלבד.

8.2. לתשלום זה יתווספו כל אגרה ו/או היטל ו/או מס ו/או כל תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות, אשר יש לשלמם על פי כל דין בגין השירותים הסופיים הניתנים ללקוח ואשר מוטלים מטיבם על הצרכן הסופי (להלן: “תשלומי החובה”).

8.3. לתשלום ולתשלומי החובה המתבצעים מישראל יתווסף באופן אוטומטי מס ערך מוסף אשר יחול על הלקוח וישולם על ידו במועד התשלום בעבור המוצרים והשירותים באתר בהתאם לשיעורו על פי דין.

8.4. בעל האתר יהיה רשאי לשנות את תעריף דמי השירותים והמוצרים בכל עת לפי שיקול דעתו.

8.5. רישומי בעל האתר יהוו ראיה לכאורה לגבי חיובי המשתמש בגין התשלומים, תשלומי חובה וסכומים אחרים המגיעים לבעל האתר מהמשתמש.

8.6. עסקאות שונות המקנות הנחה על רכישה מרוכזת של מוצרים ו/או שירותים באתר תהיינה כפופות לתנאים המפורטים לצידן בעת ביצוען.

8.7. בעצם תשלום ע”י המשתמש באתר עבור תווים המוצגים באתר ו/או תווים שהוזמנו באופן אישי ו/או שירותים אחרים המוצעים בתשלום באתר, בעל האתר אינו מתחייב כי לא ימכרו אלו במחיר אחרים בעתיד או לא יוצעו בחינם, לפי שיקול דעתו של בעל האתר ולא תהיה למשתמש כל טענה במקרים כאלה.

8.8. על אף העובדה כי לחלק מקבצי התווים המוצעים למכירה מצורפות מילים, יצוין כי מילות שירים אינן מהוות חלק בלתי נפרד באתר ואין התחיבות מצד בעל האתר כי יופיעו במוצר שנרכש.

8.9. יודגש כי הלקוח מוותר על זכותו לבטל עסקה לאחר ביצוע רכישת קובץ תווים להורדה, וזאת מכל טענה שהיא. לא ניתן להחזיר את המוצר הדיגיטלי ולא יינתן החזר כספי לאחר רכישתו. יבדוק הלקוח בטרם רכישה של קובץ תווים את הפרטים שלהלן: שם השיר, שמות היוצרים, כלי נגינה, וכל מידע אחר המוצג במפורש בדף המציג את קובץ התווים למכירה.

8.10 שינוי ברמת הקושי, הוספת סימולי אקורדים, שינוי בסולם היצירה או כל שינוי אחר כרוך בתשלום נוסף ואינו כלול במחיר בו נרכשה היצירה המקורית. עלות כל שינוי מתומחרת לגופה וניתן לקבל הצעת מחיר בגינה דרך עמוד יצירת קשר באתר.

8.11 תווים שנרכשים באתר עשויים לכלול חותמת מים עם שם האתר, וכן סמליל, וכמו כן אמצעי הגנה נוספים, הנועדים להגן מפני הפצה פיראטית. אין אפשרות לרכוש תווים להורדה באתר TAVIM.COM ללא חותמת המים. לצורכי הגנה קבצי התווים גם עשויים להיות מוגנים בסיסמה הדרושה לפתיחתם. במקרה כזה תוצג הודעה ובה מידע אודות הסיסמה.

8.12 חלק מהתווים מקושרים לסרטון המשמיע את התווים מתוך נגן של תוכנת התיווי. הנגן משמיע את התווים וכן משמיע באופן אוטומטי את סימולי האקורדים בצלילים של כלי נגינה שונים. לעיתים, גם כאשר התווים אינם כתובים לפסנתר בשני מפתחות עשויים להישמע בסרטון גם צלילי ליווי פסנתר, לעיתים כאקורד מפורק ואף בעיבוד ושילוב מקצבים התואמים את רוח היצירה. חשוב: השמעת צלילי הליווי והעיבוד הינה להמחשה בלבד. בתווים הכוללים תפקיד שירה ואקורדים (ללא תפקיד פסנתר) מצויין במפורש: שירה ואקורדים. אך רק ביצירות שבהן מצויין במפורש שכלי הנגינה הינו פסנתר התווים יכללו עיבוד לפסנתר בשני מפתחות.

8.13 התווים שנרכשו יהיו זמינים להורדה בעמוד קישורי ההורדה המשוייך לדף “החשבון שלי” מיידית לאחר הרכישה. עותק נוסף יישלח באמצעות המייל. בחלק מהמקרים קישור הורדת התווים שנרכשו לא ישאר זמין לנצח. חלק מקישורי ההורדה תקפים ל-30 יום בלבד. אם מסיבה כלשהי לא יכול/ה משתמש/ת להוריד את התווים שרכש/ה, יוכל/תוכל המשתמש/ת לפנות לבעל האתר בבקשה לשחזור קישור הורדה לשיר שנרכש עד 30 יום מיום הרכישה. במידה וחלפו 30 יום מיום הרכישה פוטר עצמו בעל האתר מהחובה לשלוח למשתמש קישור הורדה חדש.

8.14  למען הסר ספק, לא מוצע באתר שירות של רכישת קבצי אודיו. רכישת תווים, או כל שירות אחר המוצע באתר עשויים להשתמש בקובץ שמע המיועד להמחשה בלבד של התווים המופיעים בו. קבצי שמע אינם עומדים למכירה.

 1. קישורים חיצוניים

9.1. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”) ומהם.

9.2. אם לא נאמר אחרת על ידי בעל האתר, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי בעל האתר, לגבי אותם מקורות אחרים.

9.3. אין בעל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.

9.4. בעל האתר אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

9.5. מבלי לגרוע מן האמור, בעל האתר אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע משתמש באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באתר. בעל האתר אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 1. שימוש לרעה באתר

10.1. בעל האתר שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

10.2. בעל האתר שוקד לוודא כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

10.3. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו ו/או שיצירתך סולפה או הועתקה באופן הפוגע בזכויותיך, אנא שלח הודעה על כך לבעל האתר בהקדם האפשרי לכתובת דוא”ל: yehonatan@tavim.com.

10.4. במידה והמשתמש באתר זיהה תוכן שהועלה לאתר שיש בו כדי הפרה של זכויות צד שלישי מתבקש המשתמש ליידע את בעל האתר.

10.5. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, בעל האתר יגביל פעולה של משתמש ו/או ישהה פעולה של משתמש ו/או יסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או ימנע גישה ממשתמש וינקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויות של צדדים שלישיים.

 1. רישיון תוכן באתר

11.1. בעצם העלאת מידע, מסמכים או הודעות על האתר (“התקשורת”), מעניק בזאת המשתמש לבעל האתר רישיון חינם, בלתי מוגבל, בלתי חוזר, כלל עולמי, שאינו בלעדי, נטול תמלוגים (royalty-free), לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת על האתר בכפיפות להוראות הסכם זה. רישיון זה מאפשר לבעל האתר להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו. המשתמש לא יהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שימסור לפרסום באתר מלבד במקרים בהם הוסכם על כך במפורש ובכתב עם בעל האתר.

11.2. בעצם העלאת מידע מכל סוג (כולל תווים) או קבצים לאתר (להלן: “תכנים”), אתה מסכים ומאשר לבעל האתר ו/או למי מטעמו לעשות כל שימוש שהוא בתכנים ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר ו/או באינטרנט ו/או בעיתונות ו/או במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה ו/או בכל מדיה שהיא, לעשות שימוש במסגרת יחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים. והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר מבלי כל צורך בקבלת הרשאה נוספת ומבלי שבעל האתר ישלם תמורה כלשהי בעבור השימוש בתכנים מלבד במקרים בהם הוסכם על כך במפורש ובכתב מבעל האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ימכור תכנים מבלי לקבל את הסכמת המשתמש מראש.

11.3. כל שימוש על ידי צדדים שלישיים בתכנים, ללא אישור בעל הזכות, מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911 ו/או על חוק זכויות יוצרים, 2007. השימוש בתכנים על ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו, כאמור בפסקה דלעיל, מאושר כאמור על ידי בעל הזכויות, ואיננו מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911 ו/או חוק זכויות יוצרים, 20077.

11.4. המשתמש מתחייב לפטור את בעל האתר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים ו/או המוצגים באתר.

11.5. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לבעל האתר, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים ו/או המופיעים באתר.

11.6. המשתמש מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי בעל האתר באשר לתכנים האמורים.

 1. שימוש בינלאומי באתר

12.1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, את/ה מסכים/ה כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו את/ה מצוי/ה.

 1. שחרור

13.1. אם ובמידה ומתקיים סכסוך בינך לבין משתמש אחר באתר ו/או צד ג’ כלשהו, את/ה משחרר/ת את בעל האתר (ואת כל בעלי הרישיון מטעמו) מכל טענה, דרישה וכל נזק מכל סוג שהוא.

 1. שיפוי

14.1. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את בעל האתר, עובדיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 1. פרטיות

15.1. הנתונים שתמסור/י בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, המשתמש/ת אינו/ה מחוייב/ת למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, ייתכן כי לא יוכל/תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

15.2. לצורך רישום לאתר עשוי/ה המשתמש/ת להיות מחוייב/ת למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, סיסמא, וכתובת דוא”ל. אל טופס ההרשמה עשויים להתווסף לפי שיקולי מנהל האתר שדות נוספים שהמשתמש/ת יהיה/תהיה מחוייב/ת למלא לצורך הרשמה לאתר.

15.3. בעל האתר רואה בשמירה על פרטיות המשתמש/ת ערך עליון. בעל האתר לא ישכיר, לא ימכור ולא יעביר את הפרטים האישיים, כולל פרטי האשראי של המשתמש/ת לצדדים שלישיים.

15.4. מלבד הזמנה שעשויה להישלח במייל למילוי משוב על השירות, בעל האתר או מי מטעמו לא יעשה/ו שימוש בפרטי הרישום לשליחת תכנים פרסומיים ללא הסכמתה/ו המפורשת של הנרשם/ת לאתר.

15.5. בעל האתר מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש/ת ועל פרטיותו/ה. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

15.6. המשתמש/ת באתר פוטר/ת את בעל האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לו/ה כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

 1. זכויות יוצרים

16.1. כל הדפים המצויים באתר הם רכושו של בעל האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של בעל האתר.

16.2. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. את/ה מסכים/ה להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שבעל האתר יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. את/ה רשאי/ת לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

16.3. כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות בעל האתר בלבד ו/או ספקי התוכן של בעל האתר ו/או השותפים העסקיים של בעל האתר ו/או הארגונים היציגים של האמנים ו/או המבצעים, עימם התקשר בעל האתר בהסכם רישיון.

16.4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בעל האתר בכתב ומראש.

16.5. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידי המשתמש באתר לפרסום באתר נשארות בבעלותו (בכפוף לתנאי הרישיון האמורים בסעיף 11 – רישיון תוכן באתר – להסכם זה). עם זאת, על המשתמש להימנע מלמסור לבעל האתר תכנים שהוא אינו בעל זכויות הקניין הרוחני בהם או שאין לו רישיון מהיוצר המקורי לעשות בהם שימוש. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, המשתמש מאשר כי הינו בעל זכויות הקניין הרוחני או כי הינו בר רשות להתרת פרסומו באתר.

 1. פרסומת

17.1. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לבעל האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת חבילת הרשמה לסטודיו ו/או לרכישת שירותים או מוצרים אחרים המוצעים למכירה באתר. בעל האתר אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

 1. הפסקת שימוש

18.1. בעל האתר יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדו צעדים כלשהם.

18.2. בעל האתר יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד התנאים בהסכם זה.

18.3. בעל האתר יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

 1. יצירת קשר

19.1. בעל האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג’ מטעם כלשהו, אנא פנה לבעל האתר בהקדם האפשרי וייעשה כל מאמץ לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

19.2. פניות בכל נושא ניתן להעביר לאחת מהכתובות הבאות:

19.2.1. יהונתן קול, גבע 9, גבעתיים, 53315 טלפון – 052-3500343

19.2.2. כתובת דואר אלקטרוני yehonatan@tavim.com

 1. סמכות שיפוט

20.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

20.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.